Политика за поверителност и защита на личните данни

Омнилабс ЕООД с адрес на управление 1784 София, ж.к. Младост 1, бл. 68, ап. 118, ЕИК 202312844 осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), по-долу наричан GDPR. Настоящата информация има цел да информира потребителите за всички аспекти на обработката на личните им данни от Омнилабс ЕООД и относно правата, които имат във връзка с тази обработка.

Информация относно Омнилабс ЕООД, което обработва лични данни:

Наименование: Омнилабс ЕООД
ЕИК: 202312844
Адрес на управление: ж.к. Младост 1, бл. 68, ап. 118, София, България
E-mail: contact@omni-labs.net
Уебсайт: https://www.omni-labs.net

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

Чл. 1. Омнилабс ЕООД събира и обработва лични данни във връзка с използването на електронния магазин https://omni-labs.net/index.php/shop/ и сключването на договори с потребители на основание чл. 6, пар. 1 GDPR, и по-конкретно въз основа на едно или повече от следните основания:

 • Изрично получено съгласие от потребителя;
 • Изпълнение на задълженията на Омнилабс ЕООД по договор с потребителя;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Омнилабс ЕООД;
 • За целите на легитимните интереси на Омнилабс ЕООД или на трета страна.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на лични данни

Чл. 2. (1) Омнилабс ЕООД събира и обработва личните данни, предоставяни от самия потребител във връзка с използването на електронния магазин https://omni-labs.net/index.php/shop/ и сключването на договори за продажба с Омнилабс ЕООД, включително за следните цели:

 • създаване на потребителски профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на електронния магазин;
 • индивидуализация като страна по договор;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната стока или услуга;
 • изпращане на информационен бюлетин и имейли със специални предложения при изразено от потребителя съгласие.

(2) Омнилабс ЕООД спазва следните принципи при обработката на лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработването;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед на постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) Омнилабс ЕООД може да обработва и съхранява лични данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на своите задължения към Националната агенция по приходите, Министерството на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Видове лични данни, които се събират, обработват и съхраняват

Чл. 3. (1) Омнилабс ЕООД извършва следните операции с предоставените от потребителя лични данни, с оглед на описаните следните цели:

 • Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на електронния магазин не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил, чрез опцията „Ще поръчам като гост“.
 • Изпращане на информационен бюлетин – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане чрез имейл на информационен бюлетин с известия за промоции, нови издания, семинари и нови функционалности до онези потребители, които са заявили, че желаят да получават такива.
 • Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от потребителя за стоките, по отношение на които може да се упражнят тези права.

(2) Омнилабс ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или за сексуалната ориентация.

(3) Омнилабс ЕООД не извършва автоматизирано вземане на решения на база лични данни.

Цели и основания за обработване на лични данни

Чл. 4. (1) Омнилабс ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Индивидуализиращи данни (имена, имейл и др.)

– Цел, с която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в електронния магазин, както и 3) за изпращане чрез имейл на информационен бюлетин с известия за промоции, нови издания, семинари и нови функционалности.

– Основание за обработка на лични данни: С приемането на общите условия и с регистрацията в електронния магазин или при извършването на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Омнилабс ЕООД и потребителя се създава договорно отношение, на което основание Омнилабс ЕООД обработва личните данни на този потребител (чл. 6, пар. 1, б. „б“ GDPR). Данните, нужни за изпращане на информационен бюлетин, се обработват на основание изрично дадено от потребителя съгласие (чл. 6, пар. 1, б. „а“ GDPR).

 • Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и др.)

– Цел, с която се събират данните: Изпълнение на задължения на Омнилабс ЕООД по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.

– Основание за обработка на лични данни: С приемането на общите условия и с регистрацията в електронния магазин или при извършването на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Омнилабс ЕООД и потребителя се създава договорно отношение, на което основание Омнилабс ЕООД обработва личните данни на този потребител (чл. 6, пар. 1, б. „б“ GDPR).

Срок на съхранение на лични данни

Чл. 5. (1) Омнилабс ЕООД съхранява лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на потребителския профил в електронния магазин, респективно в разумен срок след извършването на поръчката като „гост“, необходим за обслужването на поръчката и за обезпечаването на правата на потребителя с оглед на потенциалното връщане на стока.

(2) След заличаване на потребителския профил, респективно след изтичане на законоустановения срок за връщане на стока, Омнилабс ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички данни на потребителя без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива неговата самоличност).

(3) Омнилабс ЕООД съхранява лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срока на съществуване на потребителския профил, като счетоводните документи във връзка с дадена поръчка се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(4) Омнилабс ЕООД поема ангажимента да уведоми потребителя, в случай че е необходимо удължаване на срока за съхранение на неговите лични данни с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед на легитимните интереси на Омнилабс ЕООД.

(5) Омнилабс ЕООД съхранява личните данни, по отношение на които има нормативно установено изискване за съхранение съгласно приложимото законодателство, за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на потребителския профил в електронния магазин или времето на приключване на поръчката.

(6) Потребителските пароли, с които са защитени личните данни на всички потребители на електронния магазин на Омнилабс ЕООД, са криптирани.

Предаване на лични данни за обработване

Чл. 6. (1) Омнилабс ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички потребителски лични данни на доставчици (като например куриер или Български пощи) и на други лица, които да обработват лични данни с оглед на изпълнението на целите за обработване, с които потребителят се е съгласил съгласно тази Политика, при спазване на изискванията на GDPR.

(2) Омнилабс ЕООД се ангажира да уведоми потребителя, в случай че трябва да предаде част или всички негови лични данни на трети държави или международни организации.

 

Изтриване на лични данни („да бъдеш забравен“)

Чл. 10. (1) Потребител, който не желае всички или част от неговите лични данни да продължават да бъдат съхранявани от Омнилабс ЕООД, може по всяко време да изяви желанието си за изтриване на тези данни чрез формата за редакция на лични данни.

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • потребителят е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
 • потребителят е възразил срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на профилирането или директния маркетинг, и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, предвидено в законодателството на ЕС или в националното законодателство;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Омнилабс ЕООД няма задължение да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в законодателството на ЕС или в националното законодателство, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Омнилабс ЕООД;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото на изтриване на лични данни Омнилабс ЕООД изтрива всички потребителски данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че искането за изтриване на лични данни е изпълнено;
 • техническа информация за функционирането на електронния магазин, каквато не може да се свърже по никакъв начин с личността на потребителя.

 (4) Ако от потребителския профил, за който е поискано изтриване, е направена поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да бъде извършено изтриване на личните данни, е при успешното завършване на поръчката.

(5) С изтриване на личните данни потребителският профил ще бъде деактивиран. В такъв случай потребителят може да продължи да разглежда електронния магазин и предлаганите продукти, да извършва поръчки като гост или да направи нова регистрация.

(6) Омнилабс ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу фирмата съдебни претенции или за доказване на свои права.

Профилиране

Чл. 11. (1) Омнилабс ЕООД извършва профилиране, като може по своя преценка да включи потребителски профил в потребителска група за лоялност, която гарантира по-високи отстъпки за отделни или за всички продукти при пазаруване през електронния магазин на Омнилабс ЕООД.

(2) Омнилабс ЕООД поема ангажимента да уведоми потребителя чрез имейл при включване в такава потребителска група.

(3) Потребителят може по всяко време да възрази срещу обработването на лични данни от Омнилабс ЕООД за целите на профилирането чрез  заявка в свободен текст на contact@omni-labs.net. В такъв случай неговият профил ще бъде отнесен към потребителската група по подразбиране, която се задава на всички потребители при регистрацията им в електронния магазин.

Директен маркетинг и таргетирана реклама

Чл. 12. (1) Омнилабс ЕООД си запазва правото да извършва директен маркетинг, като изпраща бюлетин с известия за промоции, нови издания и семинари, организирани от фирмата.

(2) Бюлетинът се изпраща чрез имейл единствено до потребители, които са абонирани за него чрез запазване или поставяне на отметка.

(3) Омнилабс ЕООД може да извършва таргетирана реклама, като изпраща бюлетин с известия за промоции, нови издания и семинари, организирани от фирмата, на потребители, които са закупили определена книга или книги чрез електронния магазин на фирмата.

(4) Потребителят може по всяко време да се откаже от абонамента си, като влезе декларира отказ на contact@omni-labs.net.

Начин на упражняване на правата

Чл. 13. (1) С цел удостоверяване на идентичност между лицето, за което се отнасят данните, и лицето, направило искания по чл. 7–12, потребителят може да упражнява всичките си права чрез функционалностите на потребителския си профил в електронния магазин на Омнилабс ЕООД.

(2) Омнилабс ЕООД не отказва предоставяне на информация по искане, направено на имейл contact@omni-labs.net или по друг начин. В такъв случай Омнилабс ЕООД има правото и задължението да провери идентичността между лицето, за което се отнасят данните, и лицето, направило искания по чл. 7–12.

(3) Предоставянето услугите по чл. 7–12 е безплатно, но Омнилабс ЕООД си запазва правото да наложи такса за обслужване в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Права на потребителя при нарушение на сигурността на личните данни

Чл. 14. (1) Ако Омнилабс ЕООД установи нарушение на сигурността на личните данни на потребител, което е от естество да породи риск за неговите права и свободи, без ненужно забавяне ще го уведоми чрез имейл за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Омнилабс ЕООД не е длъжно да извърши подобно уведомление, когато:

 • предприеме подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • впоследствие вземе мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата на засегнатия потребител;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят лични данни

Чл. 154. За целите на обработване на лични данни и предоставяне на стоки и услуги и с оглед изпълнението на интереси те на потребителя Омнилабс ЕООД може да предоставя лични данни на лица, обработващи лични данни, със следните функции:

– Обработващ лични данни: В изпълнение на целите и на основанията, посочени в чл. 4.
– Доставчик: Извършване на доставка до адрес

Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните данни.

Трансфер на лични данни към трети държави

Чл. 16. (1) Омнилабс ЕООД не извършва трансфер на лични данни към трети държави.

(2) Ако по искане или със съгласието на потребител се налага трансфер на лични данни до трета държава, Омнилабс ЕООД описва възможните рискове за трансфера, в случай че липсва решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Компетентен надзорен орган

Чл. 17. В случай на нарушаване на негови права съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, всеки потребител има право да се обърне с жалба към Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 9153518
Уебсайт: www.cpdp.bg

Изменения на политиката за защита на личните данни

Чл. 18. Омнилабс ЕООД може да изменя своята Политика за защита на личните данни, като публикува съобщение за това на уебсайта си.