ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Настоящите Общи условия са в сила между:
Омнилабс ЕООД, ЕИК 202312844 със седалище и адрес на управление 1784 София, ж.к. Младост 1, бл. 68, ап. 118, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна,
и от друга – лицето, съгласило се с настоящите „Общи условия“, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин https://omni-labs.net/index.php/shop/.
Молим да се запознаете с настоящите Общи условия за ползване на електронния магазин.
Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Доставчика и Потребителите (клиентите), които ползват електронния магазин https://omni-labs.net/index.php/shop/ за покупка на стоки. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта https://omni-labs.net/index.php/shop/ cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. Ако не сте съгласни с тези Общи условия, молим да не продължавате с употребата на https://omni-labs.net/index.php/shop/.

I. Понятия и дефиниции

1. За целите на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази, използвани в тях, имат следното значение:
„Доставчик” е Омнилабс ЕООД, собственик на уебсайта https://omni-labs.net/index.php/shop/, който служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Доставчикът има пълните права едностранно да променя съдържанието на уебсайта, както и начините на достъп до него.
„Потребител” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.
„Електронен магазин” е интернет сайтът https://omni-labs.net/index.php/shop/, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.
„IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
„Поръчка” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес.
„Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
„Куриер” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.
„Случайно събитие” е непредвидено към момента на подаване на поръчката обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението й обективно невъзможно.
„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

II. Условия за ползване на електронния магазин

2.1. Разглеждането на електронния магазин https://omni-labs.net/index.php/shop/ е напълно свободно от всяка точка на света.
2.2. https://omni-labs.net/index.php/shop/ е уеб сайт за електронна търговия, в който се предлагат стоки за закупуване от крайни потребители. Потребителите могат да ползват информацията, публикувана в сайта само за лична употреба с нетърговска цел. Не се позволява съдържанието на сайта да се променя, копира, разпространява, прехвърля или да се манипулира по какъвто и да е било друг начин.
2.3. Данни на Потребителя – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail, които Потребителите доброволно и по собствено желание предоставят на https://omni-labs.net/index.php/shop/ са под закрилата на Закона за защита на личните данни. Тези данни на Потребителя се събират само, за да бъдат предадени на куриер и да бъде извършена доставка на избраната стока.
2.4. Доставчикът не продава, наема, заема, търгува, или отдава каквато и да е лична информация, събрана в https://omni-labs.net/index.php/shop/, включително данни за членство или списъци с адреси на електронна поща. Всяка информация, предоставена от Потребителя на онлайн магазинът, ще бъде използвана само за изпълнението на направените от него поръчки и няма да бъде ползвана по какъвто и да е друг начин.
2.5. Доставчикът публикува на адрес https://omni-labs.net/index.php/shop/:
2.5.1. Описание на основните характеристики и изображение на всяка стока;
2.5.2. продажната цена, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Всички цени в сайта са с включен ДДС.
2.5.3. стойността на разходите за доставка не са включени в продажната цена. Информация за тях се предоставя при завършване на поръчката, както и в раздел „Доставка и плащане“.
2.5.4. правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от направената поръчка и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по „Закона за защита на потребителите“;
2.5.5. всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.
2.6. Доставчикът има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта. Доставчикът има право да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка. Потребителят следва да следи самостоятелно на сайта https://omni-labs.net/index.php/shop/ за направените промени. В случай, че се налага промяна по отношение на направена вече поръчка и промяната засяга съществени параметри по нея като напр. цена, продукт, време за доставка, представител на Доставчика се свързва с Потребителя, за да го уведоми за промяната и да получи информация дали Потребителят желае да закупи стоката и при променените условия.
2.7. Доставчикът има право да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил.
2.8. Потребителят се задължава:
2.8.1. да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес за кореспонденция;
2.8.2. да плати цената на заявената от него стока;
2.8.3. да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
2.8.6. да не подава фиктивни или невалидни поръчки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
2.8.7. да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на уебсайта за електронна търговия https://omni-labs.net/index.php/shop/, и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;
2.8.8. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
2.8.9. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
2.8.10. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
2.8.11. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
2.9. Потребителят има право на:
2.9.1. достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
2.9.2. достъп и корекция в режим онлайн на предоставените при регистрацията данни;
2.9.3. да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за защита на потребителите/ и разпоредбите на настоящите Общи условия;
2.10. При неспазване на задълженията на Потребителя, Доставчикът има право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

III. Подаване на поръчки

3.1. Подаването и извършването на поръчка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида и размера на стоката и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон “Купи”, обозначен срещу съответна стока, последвано от определяне на количеството на стоката, потвърждаване на адреса за доставка, начина на плащане и потвърждение на поръчката чрез натискане на виртуален бутон “Поръчка ”.
3.2. При направена поръчка електронният магазин https://omni-labs.net/index.php/shop/ уведомява Потребителя за поръчката на посочения адрес на електронна поща. Представител на Доставчика предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока.
3.3. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, представител на Доставчика уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел) или да бъде допълнително изработена, поръчката може да бъде анулирана.
3.4. Поръчки в електронния магазин https://omni-labs.net/index.php/shop/ се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
3.5. Обработването на поръчките се извършва от понеделник до петък от 9:00ч. до 18:00ч. След обработването на поръчката от страна на екипа на Доставчика, се изпраща потвърждение за поръчката. Същата се изпълнява и се доставя до Потребителя в рамките на 14 работни дни след датата на нейното потвърждение.
3.6. Поръчки, получени без коректни данни на Потребителя или липсващи такива, се анулират, ако Доставчикът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

IV. Доставка и плащане

4.1. След като в https://omni-labs.net/index.php/shop/ постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя със съобщение на електронната му поща за успешно приетата поръчка.
4.2. Доставка се прави само на потвърдени поръчки. Доставка се извършва в рамките на до 14 работни дни след датата на потвърждаване на поръчката, освен ако потребителят не уведомен за друг срок лично от служител на фирмата.
4.3. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници. Сроковете за доставка са посочени в точка: „Доставка и плащане“ на https://omni-labs.net/index.php/shop/
4.4. Доставчикът използва за доставки куриерска фирма Speedy, като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.
4.5. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка.
4.6. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на Speedy в съответния град.
4.7. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на Speedy да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Доставчикът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
4.7. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши чрез заплащане с кредитна/дебитна карта.
4.8. За всяка поръчана стока Потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя по усмотрение на Доставчика.
4.9. Всички цени са в български лева (BGN), с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Потребител, желаещ да заплати цената в чуждестранна валута по смисъла на Валутния закон, предприема действия по уговаряне с Представител на Доставчика за изчисляването на точния размер на цената на заявената стока в съответната чуждестранна валута.
4.10. Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.

V. Отказ от направена поръчка. Рекламация.

5.1. Рекламацията може да се предяви пред Доставчика на посочения в интернет страницата https://omni-labs.net/index.php/shop/ адрес на електронна поща на Доставчика, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в 14 – дневен срок, считано от датата на получаването й.
5.2. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Потребителят доплаща, ако другият артикул (с който ще бъде заменена върната стока) е по-скъп или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.
5.3. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок до 10 работни дни.
5.4. Връщането на стока, било при отказ от направената поръчка, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка/товарителницата, с която Потребителят е получил поръчката.
5.5. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки.
5.6. Замяна на продукт: Моля върнете дефектните артикули за замяна, за да Ви върнем парите. Ако искате да върнете артикул моля свържете се с нас, за да получите ОВА (Оторизация за връщане на артикул) проследяващ номер. Ще е необходимо да ни предоставите серийния номер на продукта (ако има такъв), Вашия адрес където да доставим заменената стока и телефон за връзка.

VI. Копиране на информация

6.1. Цялата информация, публикувана в сайта https://omni-labs.net/index.php/shop/ е собственост на Доставчика, в т.ч. снимки и описания на артикули.
6.2. Забранява се копирането на текстове от https://omni-labs.net/index.php/shop/ и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини.

VII. Отговорност

7.1. Доставчикът не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост, доколкото на сайта на електронният магазин се публикуват снимки на продукти, изработени от Доставчика, съотвено снимковият материал е напарвен по поръчка на Доставчика.
7.2. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.
7.3. Доставчикът не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.
7.4. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него.
7.5.Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъп или недостоверността на тези материали и съдържание.
7.6. Доставчикът, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да било щети, загуба на информация, пропуснати ползи или др., предизвикани в резултат на употреба или не употреба на сайта, като това е независимо от съществуването или не съществуването на предупреждения спрямо Доставчика. Ако използването на материали от него от страна на Потребителя доведе до възникване на вреди за които е необходим ремонт, сервиз или поправка на оборудване или информация Потребителят поема изцяло отговорността и всички разходи, свързани с отстраняване на нанесените вреди.
7.7. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

VIII. Обратна връзка

8.1. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с Доставчика, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация. Връзка може да се осъществи на посочения адрес, на електронна contact@omni-labs.net.
8.2. Доставчикът е администратор на интернет сайта и съответно на полето за мнения и обсъждания. В изпълнение на тази своя функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.

IX. Общи разпоредби

9.1 Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени поръчки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.
9.2 Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката.
9.3 Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.
9.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от отношенията между страните, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.
9.5. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
9.6. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението поръчка за покупка на стока.
9.7. Ако имате някакви въпроси свързани с поръчка/и или искате фактура след поръчката си, моля пишете ни на: contact@omni-labs.net
9.8. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.